Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli dłużników

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pełnomocników Dłużników

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy przedstawić Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez firmę Fortunato S.A. Państwa danych osobowych.

  1.        Administrator danych

Firma Fortunato S.A. zajmuje się dochodzeniem wierzytelności. Działalność ta jest w prowadzona:

  •                 w imieniu własnym firmy Fortunato S.A.

Ma to miejsce w przypadku, gdy na mocy art. 509, §1 Kodeksu Cywilnego na Fortunato S.A. na podstawie zawartej umowy nastąpiło przeniesienie wierzytelności dłużnika przez ich zbywcę.

W takiej sytuacji to Fortunato S.A. jest Administratorem Państwa danych osobowych

Dane Administratora danych: Fortunato S.A., siedziba: ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław, dane rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000391134, NIP: 5272557564, Regon: 141165795

  •                 w imieniu Funduszy Inwestycyjnych.

Ma to miejsce w przypadku, gdy na mocy art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego przeniesienie wierzytelności dłużnika nastąpiło na podstawie zawartej umowy z ich zbywcy na dany Fundusz, który następnie na mocy zawartej z Fortunato S.A. umowy powierzyli nam obowiązki związane z dochodzeniem wierzytelności dłużnika w ich imieniu.

W takiej sytuacji Administratorem Państwa danych osobowych jest dany Fundusz.

Informacje dotyczące tego, który z Funduszy jest Administratorem Państwa danych osobowych przekazywane są dłużnikowi, którego Pan/Pani reprezentuje wraz z informacją o cesji wierzytelności. W takim przypadku Fortunato S.A. jest tzw. Podmiotem Przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych.

  1.       Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Pani/Panu reprezentowania osoby, względem której przeprowadzane są przez nas działania związane z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

  1.       Podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Pani /Pana dane osobowe ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do: (i) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby względem której przeprowadzane są przez nas działania związane z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń; (ii) naszych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów; (iii) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

  1.       Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe jakie przetwarzamy w tym celu to: imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa lub rodzaj powiązania z dłużnikiem, pesel, dane kontaktowe, adres.

  1.       Czas przetwarzania danych

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu ustania przedstawionego wcześniej celu ich przetwarzania.

  1.       Bezpieczeństwo danych

Pani /Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki oraz podmiotom zewnętrznym, które w naszym imieniu będą realizowały działania w ramach realizowanego przez nas procesu windykacji należności. Podmiotami tymi będą tylko takie podmioty, z którymi będziemy mieli zawarte stosowne umowy dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Są one zobowiązane na mocy zawartych umów oraz przepisów prawa do przetwarzania danych wyłącznie w określonym przez nas celu, wynikającym z celu dla którego my przetwarzamy te dane. Podmioty te są bezwzględnie zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej ochrony Pani /Pana danych.

  1.       Prawa osób, których dane przetwarzamy

Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  1.       Kontakt w sprawie danych osobowych

W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wskazanym
w przekazanej dłużnikowi informacji o cesji wierzytelności. W przypadku problemów z określeniem Administratora prosimy o kontakt w celu uzyskania takiej informacji.

W przypadku gdy Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Fortunato S.A. w przypadku woli skorzystania z przysługujących Państwu praw proszę o przekazanie stosownych informacji do: Inspektora Ochrony Danych Fortunato S.A. drogą e-mailową na adres: iod@fortunato.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fortunato S.A, ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław z dopiskiem: ochrona danych osobowych.

 

 

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: