Często zadawane pytania

Dlaczego kontaktuje się ze mną firma Fortunato S.A.?

Firma Fortunato S.A. zajmuje się dochodzeniem wierzytelności trudnych przed skierowaniem sprawy na drogę sądowo – egzekucyjną. Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego istnieje możliwość przeniesienia wierzytelności na rzecz innego podmiotu na podstawie umowy przelewu. Tym samym, na nowego wierzyciela przechodzą wszelkie prawa, w tym roszczenie o odsetki oraz zabezpieczenia, jakie miał zbywca wierzytelności. Jeżeli jako dłużnicy otrzymaliście Państwo wezwanie do zapłaty z naszej firmy, oznacza to, że obecnie to my jesteśmy Państwa wierzycielem.

Dlaczego warto rozmawiać z naszą firmą?

Współpraca z firmą windykacyjną pozwala dłużnikowi na polubowne rozwiązanie kwestii spłaty posiadanego zadłużenia. Nasza firma stara się to ułatwić, biorąc pod uwagę okoliczności życiowe i indywidualną sytuację materialną każdej osoby. Dlatego właśnie umożliwiamy rozłożenie spłaty długu na raty. Jeżeli chcesz skorzystać z tej opcji, wypełnij formularz, który znajduje się na dole strony.

Co więcej, właściwie podjęta współpraca pozwala uniknąć dodatkowych kosztów postępowania sądowego i komorniczego oraz zapobiega wpisaniu do rejestru dłużników.

Dlaczego w trakcie rozmowy z Fortunato S.A powinienem podać swoje dane osobowe?

Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i/lub numer PESEL, pozwalają nam upewnić się, czy rozmawiamy z właściwą osobą, tzn. dokładnie tą, której dana sprawa dotyczy. Kładziemy szczególny nacisk na to, aby przekazywane przez nas informacje trafiały zawsze do odpowiednich osób, a proces ich przetwarzania był zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób mogę uregulować swój dług?

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu 71 723 43 99. Wpłat należy dokonywać na podany w korespondencji numer konta bankowego.

Co się stanie gdy nie zapłacę?

Nieuregulowanie zobowiązania, a także brak kontaktu z naszą firmą, spowodują skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co znacząco podniesie wysokość zobowiązania do zapłaty. W interesie zarówno Państwa, jak i naszej firmy leży zatem polubowne rozwiązanie sprawy.

Na czym polega windykacja polubowna?

Windykacja polubowna obejmuje zgodne z prawem działania, których celem jest odzyskanie kwoty należnej wierzycielowi, bez angażowania w proces windykacyjny sądu oraz komornika.
Ma ona na celu zawarcie porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, dotyczącego warunków spłaty długu.

Na czym polega windykacja sądowa?

Windykacja sądowa to działania wierzyciela, mające na celu uzyskanie w sprawie orzeczenia sądowego - nakazu zapłaty, ewentualnie wyroku. Nakaz lub wyrok, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, jest dokumentem, na podstawie którego wierzyciel w każdej chwili może skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika.

Jest stosowana w sytuacji, w której dłużnik i wierzyciel nie ustalili harmonogramu spłaty zadłużenia, bądź uzgodniony wcześniej harmonogram nie jest wykonywany.

Czym skutkuje wpisanie do rejestru BIG?

Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Biurze Informacji Gospodarczej skutkuje faktycznym ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet przez 10 lat.
Dłużnicy, których dane umieszczono w rejestrze BIG, mogą napotkać wiele trudności w korzystaniu z usług finansowych (np. kredyty, pożyczki, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (np. umowy abonamentowe z operatorami telefonii komórkowej, umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu), wynajmu lokali i wszelkich innych umów, w których kontrahent bada historię kredytową konsumenta przed zawarciem umowy.

Po jakim czasie dłużnik zostaje skreślony z rejestru?

W przypadku całkowitego spłacenia zobowiązania wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie usunąć informację przekazaną do BIG, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zapłaty. Po usunięciu informacji o zadłużeniu konsumenta, dane te nie są już przechowywane przez BIG nawet dla celów statystycznych i nie są udostępniane osobom zasięgającym informacji.

Gdzie mogę złożyć reklamację?

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do złożenie reklamacji w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem maila kontakt@fortunato.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej wpłynięcia, a o rozstrzygnięciu zostaną Państwo powiadomieni w formie pisemnej, chyba że zgłoszą Państwo wniosek o dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną. W sprawie reklamacji można kontaktować się pisemnie na adres: Fortunato S.A., ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław lub dzwoniąc pod numer telefonu: 71 71 56 536.

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: