Przetwarzanie danych osobowych osób przedkładających do nas skargi lub żądania dotyczące przetwarzania przez nas ich danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób przedkładających skargi i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informujemy że:

  1.        Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Fortunato S.A., ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391134, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,, NIP: 527-25-57-564, REGON: 141165795, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

  1.       Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, udzielenia odpowiedzi na przedłożoną skargę oraz utrzymywania materiału dowodowego niezbędnego do okazania na wypadek wezwania przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe ponieważ:

  •            przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako na Administratorze (Rozporządzenie RODO, art. 6 ust. 1, lit. c oraz Rozporządzenie RODO, art. 12)
  •            jest toniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora Pani /Pana danych osobowych (Rozporządzenie RODO, art. 6 ust. 1, lit. f)
  1.       Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe jakie przetwarzamy w związku z realizacją powyższego celu to: Imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe

  1.       Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku, w którym wystąpiło zakończenie postępowania wyjaśniającego, z czego po zakończeniu postępowania przetwarzanie będzie ograniczone wyłącznie do przechowywania danych i ich okazania na wezwanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1.       Bezpieczeństwo danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą dostępne wyłącznie pracownikom Spółki, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach danej czynności przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

  1.       Prawa osób, których dane przetwarzamy

Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  1.       Kontakt w sprawie danych osobowych

W przypadku uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do naszego Inspektora Danych Osobowych , drogą e‑mailową na adres: iod@fortunato.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fortunato S.A., ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław
z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: