Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów Fortunato S.A. będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

 

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

  1.        Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w formie wizerunku (zarejestrowany obraz przez system monitoringu) jest Fortunato S.A., siedziba: ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław, dane rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000391134, NIP: 5272557564, Regon: 141165795.

2.      Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą oraz obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

2.1.    realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą,

2.2.    gwarancji mających zastosowanie do przedmiotu umowy,

2.3.    ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Administratora w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową,

2.4.    kontaktów handlowych w sprawie przyszłych potencjalnych umów /zleceń,

2.5.    zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.

  1.       Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe jakie przetwarzamy w związku z realizacją powyższego celu to: imię i nazwisko, nazwa, adres oraz dane rejestrowe NIP, REGON firmy, stanowisko lub rola w organizacji oraz dane kontaktowe.

4.      Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu upłynięcia ważności udzielonych gwarancji, wygaśnięcia potencjalnych roszczeń lub do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa (zastosowanie ma dłuższy z okresów czasu).

5.      Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.

Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak biura obsługi ubezpieczeń społecznych, firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych, ubezpieczyciele, dostawcy usług z zakresu wsparcia IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.

6.      Prawa osób, których dane przetwarzamy

Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

7.      Kontakt w sprawie danych osobowych

W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do Inspektora Ochrony Danych Fortunato S.A. drogą
e-mailową na adres: iod@fortunato.pl  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fortunato S.A, ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław z dopiskiem: ochrona danych osobowych.

 

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: