RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy że:

  1.        Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fortunato S.A., ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391134, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,, NIP: 527-25-57-564, REGON: 141165795  zwana dalej Spółką lub Administratorem. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie na który osoba, której dane dotyczą wyraziła w pełni dobrowolną zgodę.

  1.       Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu lub, gdy ma to zastosowanie, większej ilości procesów rekrutacji czyli oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

Podstawy przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:

2.1.    przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed podpisaniem umowy z tą osobą (RODO, art. 6, pkt. 1, lit b),

2.2.    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 22 Kodeksu Pracy; RODO, art. 6, pkt. 1, lit. c),

2.3.    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (RODO, art. 6 pkt. 1 lit a, a w zasadnych przypadkach RODO, art. 9, pkt. 1, lit. a).

  1.      Zakres przetwarzanych danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu lub postępowaniach rekrutacyjnych. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  1.        Czas przetwarzania danych osobowych

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z udzieloną nam zgodą tj. do momentu wycofania tej zgody lub:

4.1.    do czasu ustania celu przetwarzani danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji

4.2.    do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez nas większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu.

  1.       Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki biorącym udział w procesie rekrutacji, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.

Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak firmy wspierające nas w zakresie prowadzenia spraw księgowo-podatkowych, dostawcy usług z zakresu wsparcia IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do danych osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.

  1.       Prawa osób, których dane przetwarzamy

Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

7.      Kontakt w sprawie danych osobowych

W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Inspektora Ochrony Danych Fortunato  S.A. drogą e-mailową na adres: iod@fortunato.pl  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fortunato S.A, ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław z dopiskiem: ochrona danych osobowych.

 

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: