RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy przedstawić Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez firmę FORTUNATO S.A. Państwa danych osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych

Firma FORTUNATO S.A. zajmuje się dochodzeniem wierzytelności. Działalność ta jest w prowadzona:

 • w imieniu własnym firmy FORTUNAT S.A.

Ma to miejsce w przypadku, gdy na mocy art. 509, §1 Kodeksu Cywilnego na FORTUNATO S.A. na podstawie zawartej umowy nastąpiło przeniesienie wierzytelności przez ich zbywcę.

W takiej sytuacji to FORTUNATO S.A. jest Administratorem Państwa danych osobowych

Dane Administratora danych: Fortunato S.A., siedziba: ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław, dane rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000391134, NIP: 5272557564, Regon: 141165795

 • w imieniu Funduszy Inwestycyjnych lub Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Ma to miejsce w przypadku, gdy na mocy art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego przeniesienie wierzytelności nastąpiło na podstawie zawartej umowy z ich zbywcy na dany Fundusz lub Towarzystwo Funduszy, którzy następnie na mocy zawartej z FOTUNATO S.A. umowy powierzyli nam obowiązki związane z dochodzeniem wierzytelności w ich imieniu.

W takiej sytuacji Administratorem Państwa danych osobowych jest dany Fundusz lub Towarzystwo Funduszy.

Informacje dotyczące tego, który z Funduszy lub które z Towarzystw jest Administratorem Państwa danych osobowych przekazywane są Państwu wraz z informacją o cesji wierzytelności. W takim przypadku FORTUNATO S.A. jest tzw. Przedmiotem Przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych.

 1. Cele, czas i podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych przez Administratora.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem gdyż jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W tym przypadku prawnie uzasadnione interesy Administratora mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności Państwa jako osób, których dane przetwarzamy (Rozporządzenie UE 2016/679 (RODO) art. 6, ust. 1 lit. f)).

Mając na uwadze powyższe, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i/lub Podmiot Przetwarzający wyłącznie w następujących celach:

 • Realizacji procesu dochodzenia roszczeń przez Administratora.

Państwa dane będą przetwarzane w tym celu do czasu:

-          skutecznego zakończenia procesu windykacji wierzytelności lub

-          przeniesienia Państwa wierzytelności na inny podmiot na mocy zawartej z tym podmiotem umowy cesji lub

-          do momentu uzyskania prawomocnego orzeczenia o bezzasadności roszczeń względem Państwa i bezzasadności wierzytelności lub

-          do momentu rozwiązania umowy pomiędzy Funduszem /towarzystwem Funduszy a FORTUNATO S.A. (jeśli ma to zastosowanie w danym przypadku).

W tym przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

-          umowy cesji wierzytelności, która zawarta została na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego

-          ustawy z dnia 27 maja 2004 o Funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

 • Umożliwienia reakcji i odpowiedzi na Państwa potencjalne roszczenia.

Państwa dane będą przetwarzane w tym celu do przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń lub do momentu rozwiązania umowy pomiędzy Funduszem /towarzystwem Funduszy a FORTUNATO S.A. (jeśli ma to zastosowanie w danym przypadku).

W tym przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

-          Przepisów wynikających z Kodeksu Cywilnego

-          ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

 • Realizacji przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości

Państwa dane będą przetwarzane w tym celu do upłynięcia zobowiązań wynikających z mających zastosowanie w tym zakresie przepisów prawa.

W tym przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

-          ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W ramach prowadzonej działalności przetwarzamy lub możemy przetwarzać Państwa następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne w tym między innymi takie dane jak: imię /imiona i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, narodowość, data i miejsce urodzenia, dane adresowe;
 • dane kontaktowe w tym między innymi takie dane jak: adres kontaktowy, numery telefonów, faksów, adresy e-mail ;
 • dane dotyczące zatrudnienia, miejsca pracy, stosunków umownych oraz sytuacji majątkowej w tym dane dotyczące zadłużenia jak wielkość zadłużenia, historia spłat i numery rachunków bankowych;
 • dane dotyczące postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • inne dane, które w toku prowadzonego postępowania zostały nam przez Państwa przekazane, zostały przez nas lub na nasze zlecenie pozyskane.
 1. Przetwarzanie danych osobowych i ich bezpieczeństwo.

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie wskazanych powyżej. Dane osobowe są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom FORTUNATO S.A. W zakresie całego procesu przetwarzania danych osobowych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do zewnętrznych odbiorców danych.

W celu skutecznej realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania Państwa danych osobowych mogą one być udostępniane zewnętrznym odbiorcom danych – usługodawcom z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy. Ci odbiorcy danych otrzymują ograniczony dostęp do państwa Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej z FORTUNATOS.A. umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.

Kategorie odbiorców danych to podmioty:

 • specjalizujące się w pozyskiwaniu dodatkowych danych niezbędnych w procesie windykacyjnym do nawiązaniu skutecznego kontaktu
 • świadczące usługi w zakresie księgowo-rachunkowo-rozliczeniowym
 • zapewniające wsparcie w procesie windykacji w formie prowadzonych giełd wierzytelności, Biur Informacji Gospodarczej, świadczonych usług doradztwa i usług prawnych (w tym Kancelarie prawne)
 • zapewniające wsparcie w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej oraz środowiska IT wykorzystywanego do nadzorowania i prowadzenia procesu windykacji

Dodatkowo na odstawie zawartej umowy cesji FORTUNATO S.A. może dokonać przeniesienia Państwa wierzytelności na inny podmiot zewnętrzny (na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich tj. Państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. FORTUNATO S.A informuje, że w związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa względem Administratora danych osobowych :
 • prawo dostępu do danych, które są przetwarzane oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania
 • prawo do sprostowania przetwarzanych danych osobowych czyli uzupełnienia ich lub aktualizacji,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia tych danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z celami ich przetwarzania tz. kiedy nie będą miały zastosowania ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 1. W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wskazanym w przekazanej informacji o cesji wierzytelności. W przypadku problemów z określeniem Administratora prosimy o kontakt w celu uzyskania takiej informacji.

W przypadku gdy Administratorem Państwa Danych Osobowych jest FORTUNATO S.A. w przypadku woli skorzystania z przysługujących Państwu praw proszę o przekazanie stosownych informacji do: Inspektora Ochrony Danych FORTUNATO S.A. drogą e-mailową na adres: iod@fortunato.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fortunato S.A, ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław z dopiskiem: ochrona danych osobowych.

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: